Products

Wednesday, September 13, 2023

Bombe Mane 2023 - Brochure


 

The quest for understanding the Universe has birthed many ways of its veneration by human-kind. Mythologies and faiths have come together to comfort our minds for centuries to appreciate this all-encompassing-existence. Civilizations have crafted their own way of celebrating, worshipping and surrendering to this Abundance.

All religions of the world are trying to make sense of our existence and seeking to figure out ‘The supreme energy’ which is behind everything. Of these world religions, Hinduism allows one to seek one’s personal truth in one’s own path. One can see divinity in nature or a person, even so in imagined beings. If you see with the eyes of a believer, a rock, a tree, a river, an animal, a vehicle or even a doll can become worthy of veneration and worship. So no wonder one comes across a special festival dedicated to dolls and are worshipped for ten days of Dasara in many parts of South India. This is ‘Bombe Habba’, ‘Golu’ or ‘Bommai Koluvu’.

Ramsons Bombe Mane has been celebrating doll festival since last 18 years by bringing the best of traditional dolls from across the country. New dolls are designed and curated by the team at Ramsons which specially reflect the culture and landscape of Mysore.
Every year, Bombe Mane endeavours to present a few new themes and concepts of doll arrangement at the special display sections. This year, the juggernaut of triple chariots ‘Nandighosha’ carrying Jagannatha, ‘Taladhwaja’ carrying Balabhadra and ‘Darpadalana’ carrying Subhadra have rumbled into our special display named ‘Jagadoddharaka’. While the actual Rathayatra is witnessed by lakhs of human devotees, here at Bombe Mane, it is being witnessed by entire creation including the birds who rule the air, animals that have claimed the land and fish that trawl the waters. Everyone is offering worship to Jagannatha - the Lord of the world.

Jagannatha takes the form of Navagunjara (a chimera composed of parts of nine different animals) to show the infinite possibilities in his creation. This nine-part cosmic form of Jagannatha leads us to the second diorama, ‘Navaavarana’, which honours number ‘Nine’ or ‘Nava’ in Indian art and symbology. Dolls of Navadurga, Navagraha, Navaratna, Navadhanya, Nava Bhakti and the newly created Navarasa dolls from the Ramsons design team is an integral part of the display.

In third diorama, ‘Shiva Bhakti Udaya’, Bombe Mane marks the 350th coronation of Chatrapati Shivaji (Shiva Udaya) and 525th birth anniversary of Meerabai (Bhakti Udaya) who was one of the proponents of Bhakti movement. Shivaji was crowned Chatrapati in the majestic backdrop of a magnificent rock-fort. His chosen deity the Goddess Tulaja Bhavani is on display as well. These extraordinary individuals, Shivaji and Meerabai, were mighty bulwarks whose thoughts and actions protected India politically and culturally. Bombe Mane pays tribute to these two great personalities of this land.

Hundreds of new dolls from about twelve states in various media along with the regular dolls have been meticulously curated across four floors for your discerning patronage. Come, visit, enjoy the bigger and better Bombe Mane all through the year.


C¥ÁgÁªÀÈvÀ ¥Àj¢ü ¥Àæ¥ÀAZÀ. CzÀgÀ CUÁzsÀvÉ, C¹ÛvÀé, C£ÀĨsÀ«¸À®Ä CAPÀÄj¹gÀĪÀ D¸ÉÜ - ¸À£ÁvÀ£ÀzsÀªÀÄð. ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£Éßà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÁßV¹ ¤AvÀ dUÀwÛ£À CwUÀªÀÄå ¢ªÀåvÉUÉ ±ÀgÀuÁUÀ®Ä £ÁªÀÅ, ¥ÁªÀÄgÀgÀÄ, »r¢gÀĪÀ ¥Àæ¹ÜgÀ ªÀiÁUÀð«zÀÄ. dUÀvÁÌgÀPÀvÉAiÀÄ°è «ÄAzÀÄ ªÀÄrªÀ zsÉåÃAiÀĪÉà EzÀgÀ ªÀÄÆ®£Ár. dUÀvÉÌÃAzÀæ ¢üêÀÄAvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, ¸Éë¹, ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ F ¥ÉÆæÃPÀëöå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è C¹ÛvÀézÀ DzÀgÀuÉUÉ ºÀ®ªÀÅ DAiÀiÁªÀÄ. EA¢æAiÀiÁwÃvÀ, DPÁgÁwÃvÀ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ PÉÊPÁ®Ä, ªÀÄÄR, ªÀÄÆwPÉÆlÄÖ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÁßV¹ ªÀÄÄzÀÄݪÀiÁqÀĪÀ D¥ÁåAiÀÄ ¸ÀvÁÌgÀ. CzÀ£ÀÆß «ÄÃj zÉêÀ£À£Éßà ¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁV¹, Dr¸ÀĪÀ£À£Éßà Dr¸ÀÄvÀÛ D£ÀA¢¸ÀĪÀ ªÀÄÄUÀÞ DgÁzsÀ£Á C£ÀħAzsÀªÀÇ GAlÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉAiÀÄ°è. CzÀ£Éßà ºÀ§âªÁV¹ zÀQëtzÀ°è zÀ¸ÀgÉAiÀÄ «dAiÀĪÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀgÁdgÀÄ PÀnÖzÀ `¨ÉÆA¨ÉºÀ§â'zÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉ gÁªÀiï¸À£ïì PÀ¯Á ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ `¨ÉÆA¨ÉªÀÄ£É'AiÀÄ°è!

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ¼À PÀ¯Á ZÉÃvÀ£ÀgÀ ¸ÀÈd£À²Ã® ¸ÀȶÖ, ¸À«ÄÃPÀgÀt, ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀĪÁV ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ PÀ¼ÉUÀlÄÖwÛgÀĪÀ ¨ÉÆA¨ÉªÀÄ£É ªÉÄʸÀÆjUÉ ªÉÄgÀÄUÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÀ DZÀgÀuÉ. zÉêÀzÉëAiÀÄgÀ ¥ÀÄvÀܽUÀ¼À ¸ÀgÀwUÉ ¸À£ÀäAUÀ¼À, ¸ÀUËgÀªÁZÀgÀuÉ AiÀÄ ªÉÄÃgÀÄ, zÀ¸ÀgÉAiÀÄ ¨ÉÆA¨ÉºÀ§âzÀ £Á®ÄÌ ±ÀvÀPÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¸ÀA¢gÀĪÀ PÀ¯Á DgÀw.

¥ÉÆæÃvÁìºÀ, ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ, ¥ÀæZÁgÁ¢ PÀ¯Á PÉÊAPÀAiÀÄðUÀ½AzÀ ªÀÄÆr §gÀĪÀ «zsÀ«zsÀ PÀ¯Á ¥ÀÄvÀܽUÀ½AzÀ MAzÉÆAzÀÄ ºÉUÀÄÎgÀÄw£ÉÆA¢UÉ ¸ÀdÄÓUÉƼÀÄîªÀ F ªÉÄüÀzÀ°è F ªÀµÀð, ¸À馅 ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ²æêÀÄzï dUÀ£ÁßxÀ£ÀzÀÄ CUÀæ¸ÁÜ£À. PÁµÀ×zÀ°è gÀavÀªÁzÀ, §®¨sÀzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÀzÉæAiÀÄgÀ ¸À»vÀ£ÁzÀ `dUÀzÉÆÃzÁÞgÀPÀ'£À gÀxÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛ ¨sÁUÀªÀvÉñÀ£À «±ÀézÀ±Àð£À. `£ÀA¢WÉÆõÀ'ªÀ£ÉßÃj dUÀ£ÁßxÀ, `vÁ®zsÀéd'ªÀ£ÉßÃj §®¨sÀzÀæ ªÀÄvÀÄÛ `zÀ¥ÀðzÀ®£À’ªÀ£ÉßÃj ¸ÀĨsÀzÉæAiÀÄgÀÄ ¨ÉÆA¨ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «gÁf¹zÁÝgÉ.

¸ÀPÀ® «±ÀéZÉÃvÀ£ÀªÉà vÁ£ÉAzÀÄ ¤gÀƦ¸À®Ä CdÄð£À¤UÉ £ÀªÀUÀÄAdgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀ dUÀ£ÁßxÀ£À £ÀªÁA±À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÄágÀzÀÆæ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆAqÁqÀ¯ÉAzÉà £ÀªÀgÀ¸À, £ÀªÀ¨sÀQÛ, £ÀªÀgÀvÀß, £ÀªÀzsÁ£Àå, £ÀªÀzÀÄUÁð, £ÀªÀ£ÁgÀ¹AºÀ, £ÀªÀUÀæºÀUÀ¼À `£ÀªÁªÀgÀt' C®APÀgÀtzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀ CAPÀtzÉÆA¢UÉ ¨ÉÆA¨É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¢ÃWÀðzÀAqÀ.

ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ CAPÀt `²ªÀ ¨sÀQÛ GzÀAiÀÄ'. bÀvÀæ¥Àw ²ªÁfAiÀÄ gÁeÁå©üµÉÃPÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ ±ÀPÉAiÀÄ GzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀÄvÀÛzÉ, CzÀĪÉà `²ªÀ GzÀAiÀÄ'. ¸ÀAvÀ «ÄÃgÁ¨Á¬Ä £ÀªÀÄä ¨sÀQÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÄRå PÉÆAr; DPÉAiÀÄ 525£Éà ªÀzsÀðAwAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÉà `¨sÀQÛ GzÀAiÀÄ'. F E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ PÁëvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À DzsÁgÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ £É£ÀPÉAiÉÄà F «±ÉõÀ CAPÀt.

JA¢£ÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ £Ár£À ««zsÀ ¥ÁæAvÀåUÀ¼À £ÀªÀ£À«Ã£À ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼À eÁvÉæ ¨ÉÆA¨ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄUÁV JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛªÉ. £ÉÆÃqÀ§¤ß ¨ÉÆA¨ÉªÀÄ£É.

No comments: